Medlemskabet

Medlemsskabet er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab og/ eller medlemskort opkræves et gebyr på kr. 500. Medlemsskabet kan ikke overdrages. Puls180 opbevarer et foto af medlemmet for at kunne fastslå medlemmets identitet. Foto opbevares sammen med medlemmets øvrige registrerede personoplysninger. Det er medlemmets ansvar, at alle ændringer i de registrerede personoplysninger straks meddeles til Puls180.

Medlemskab for unge

Unge mellem 13-17 år træner til særlig pris til og med den måned, hvor de fylder 18 år. Herefter stiger prisen til normal gældende voksen pris uden yderligere varsel.

For personer under 18 år skal medlemskab tegnes og betales af forældre eller værge.

Medlemskab for studerende

Puls180 studiemedlemskab koster kræver fremvisning af gyldig studiedokumentation, samt fornyelse af dokumentationen med 12 måneders mellemrum. Studiedokumentationen skal dokumentere, at medlemmet er optaget på en SU-berettiget uddannelse. Fornyelse af dokumentationen skal ske senest 12 måneder efter at medlemskabet er oprettet, og efterfølgende inden for samme tidsrum. Ved fornyelse skal der fremvises fortsat gyldig studiedokumentation.

Medlemskab for firmaer

Medlemmer med firmamedlemskab skal kunne fremvise dokumentation for ansættelse i den virksomhed, som firmaaftalen vedrører. Kan ansættelse ikke dokumenteres forbeholder Puls180 sig ret til at kræve den gældende fulde medlemspris uden yderligere varsel.

Medlemskort

Medlemmet har ansvaret for det udleverede medlemskort, og skal straks informere Puls180, hvis dette bortkommer eller bliver beskadiget. Puls180 udsteder et nyt kort mod betaling af den til en hver tid gældende pris.

Medlemskortet kan benyttes til en lang række forretninger, som giver rabat ved fremvisning af medlemskortet. Den enkelte forretning kan forlange at se billedlegitimation ved rabatkøb. Misbruges medlemskortet i forbindelse med rabatkøb, bliver medlemmet pålagt et gebyr på 500,- og kan opsiges uden yderligere varsel.

Varighed og opsigelse

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til gældende regler. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

Medlemskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt, og det er medlemmet, som skal kunne dokumentere at opsigelsen er modtaget af Puls180. Medlemmet kan naturligvis træne i opsigelsesperioden.

Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/kontantoverførsel tilmeldes aftalen PBS/kontantoverførsel, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/kontantoverførsel. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. 
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Puls180 opbevarer stamoplysninger. 
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale, d.v.s., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Puls180 sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

Medlemskab med adgang til fri træning er inklusiv moms, mens holdtræning er fritaget for moms.

Manglende betaling

Hvis medlemsskabet ikke betales til tiden, vil medlemmets kort bliver spærret og medlemmet vil ikke have ret til at benytte centrets træningsfaciliteter. Betales ikke inde 10 dage efter rykker er sendt, kan medlemsskabet opsiges uden yderligere varsel.

Prisændringer

Puls180 forbeholder sig ret til at ændre priser med et varsel på 30 dage. Enhver prisændring meddeles individuelt til medlemmerne. Ønsker medlemmet på baggrund af prisstigninger at opsige sit medlemskab kan dette ske i henhold til de gældende regler.

Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar, uanset om træning foregår i Puls180 centrets bygning, udenfor bygningen eller i forbindelse med et arrangement arrangeret af Puls180.

Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Puls180. Nye utrænede medlemmer har selv ansvar for at starte moderat, således at overanstrengelse og/eller skader undgås. Puls180 tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges almindelig dansk erstatningsret på området.

Medlemmernes personlige ejendele

Puls180 kan ikke gøres ansvarlig for tab, tyveri eller tingskade på medlemmernes personlige ejendele.

Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Puls180’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Puls180 kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

Afmelding af reservation

Medlemme der er tilmeldt holdtræning eller har aftalt møde med en Puls180 træner, er forpligtet til at give besked senest 3 timer før starttidspunktet, hvis denne er forhindret i at deltage. Dette gælder også, hvis man har stået på venteliste og har fået bekræftet sin plads eller møde. Ved for sent afbud opkræves et gebyr efter gældende takst. Hvis gebyret ikke betales, kan Puls180 betragte dette som misligholdelse af aftalen og opsige medlemmet uden yderligere varsel.

Doping

Puls180 accepterer ikke doping, og forbeholder sig ret til at iværksætte de fornødne undersøgelser, hvis der er en begrundet mistanke om et medlems brug af doping. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis Puls180 forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning, og medlemmet skal betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten. Medlemmet vil blive bortvist fra centret.

Udelukkelse

Hvis et medlem udviser væsentlig misligholdelse af gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, kan dette medlem opsiges og der vil ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet som doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i eller i forbindelse med Puls180 centret.

Ændring af medlemsbetingelser

Puls180 forbeholder sig ret til at ændre medlemsbetingelser med et varsel på 30 dage. Enhver ændring meddeles individuelt til medlemmerne. Ønsker medlemmet på baggrund af ændringerne at opsige sit medlemskab kan dette ske i henhold til de gældende regler.